RBK-Fuktmätning

För att säkerställa att HUS AMAs krav uppfylls har Rådet för Bygg Kompetens (RBK) tagit fram ett omfattande och branschgemensamt kontrollsystem.
Systemet bygger på att fuktkontroll i golvkonstruktioner av betong skall utföras av en RBK Auktoriserad fuktkontrollant och därigenom säkerställa att fukttillståndet i betong mäts, dokumenteras och rapporteras på ett enhetligt sätt. 

Systemet med RBK Auktoriserade Fuktkontrollanter omfattar:


Godkända mätmetoder med rutiner för:

§ Borrning
§ Analys av prover i fält. 
§ Beräkning av mätosäkerhet 
§ Blanketter för redovisning av resultat
§ Centralt register av mätobjekt
§ Auktorisationsregler för personer som utför fuktmätningar.

Kajsa Levander på Byggnadsmiljö är RBK auktoriserad fuktkontrollant.

Kajsa är auktoriserad för mätning i borrade hål med Vaisala samt uttaget prov med Vaisala och Testo.